Najnovšie komentáre

01 Február 2017, Streda Tranz a vzťah medzi tanzom a hypnózou
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiskaExistuje mnoho názorov na podstatu tranzu, no všetci teoretici
sa zhodujú v jednom podstatnom momente: Pre akýkoľvek tranz
je charakteristická zvýšená sugestibilita.

Milan Rýzl charakterizuje hlboký tranz „ ako stav, keď je myseľ úzko sústredená na jeden jediný
obsah vedomia (nápad, myšlienku, zmyslový vnem). V reálnych životných situáciách sa hĺbka tranzu
mení v závislosti na miere, akou dokážeme zacieliť pozornosť. Hovorí o mnohých podobách tranzu.
Tranz špiritistického média, vizionársky stav, náboženské vytŕženie, vizionársky stav mystikov, hypnotický stav
alebo stav hlbokého pohrúženia sa do vlastných myšlienok. Všetko sú to prejavy jedného a toho istého stavu tranzu.
Samozrejme, tranz by sme mohli popísať v objektívnych termínoch biochémie, elektroencefalografie
a podobne. Pre jednoduché pochopenie však použijeme trochu iný prístup.

Ak si budeme všímať našu myseľ v bdelom stave, zistíme, že nikdy nie je v stave kľudu. Jedna myšlienka
strieda druhú a tento proces je stimulovaný jednak vonkajšími zmyslovými vnemami a jednak vnútornými
mentálnymi procesmi ako napríklad rôzne asociácie, aktivita pamäti a podobne.
Predstavme si, že toto sa naraz zastaví. Nastane stav kľudu. Nastane stav, kedy našu myseľ zamestná
iba jedna jediná myšlienka. Keď aj táto ustúpi, naše vedomie dosiahne stav úplného kľudu, keď je úplne
vyprázdnené, bez akýchkoľvek myšlienok.. Práve to je tranz.


Hypnóza je tu chápaná ako technika navodzovania stavov tranzu. Hypnotizér je akoby operátor,
ktorý s týmito technikami pracuje.

Čo k tejto téme povedali iní


„Nie je žiaden rozdiel medzi tranzom a hypnózou.“ 
Tim Brownson, Life Coach, NLP Master Practitioner, Trainer & Internationally Published Author

„Tranz odkazuje na jeden alebo viac špecifických stavov v hypnóze; hypnóza je všeobecnejší
pojem než tranz. Slovo tranz môže byť použité aj v iných súvislostiach, ktoré nesúvisia s hypnózou.“

H Larry Elman, Colonel Elman is a Certified Instructor & Certified Master Trainer in Hypnosis.

„Hypnóza je umenie využívať stavy tranzu stavy s cieľom vytvárať zmeny v presvedčeniach
alebo správaní sa klienta. Tranz je zacielenie pozornosti, čo môžeme popísať aj ako kognitívne
lepidlo, ktoré drží pokope naše presvedčenia a predstavy o živote.“

 Richie Aitoro, Hypnotist, writer, consultant and lover of change work.


„Tranz je stav disociácie, vzniknutý cez mnohonásobné opakovanie sa kognitívnych
objektov(myšlienky, predstavy, zvuky, intencionálne akty) s výsledným vyradením niektorých
kognitívnych funkcií (napríklad vôľa). Na základe tejto definície sú meditácia, hypnóza, nadšenia pre
niečo či charizma tranzovými stavmi.“

Dennis Wier, publicista, riaditeľ Trance research foundation

Tranz je teda stav zvýšenej koncentrácie, zníženej kritickej funkcie a zväčšenej sugestibility. Stav tranzu je
človeku vlastný, nehľadajme za ním žiadne nadprirodzené vplyvy. Svojou podstatou je každý tranz rovnaký.
Či už je to tranz pri meditácii alebo hypnóze. Líšia sa iba technikou navodenia.

Hypnóza ako jedna z techník navodenia kontrolovaného tranzového stavu teda nemôže byť niečím
škodlivým, či nadprirodzeným.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť