Najnovšie komentáre

27 Január 2014, Pondelok Tranz a techniky jeho navodzovania
Napísal Hypnotizer   |   Kategória: Teoretické východiska


Vo všeobecnosti môžeme povedať, že navodzovanie tranzových stavov je tak staré, ako ľudstvo samo. Techniky  navodzovania sa neustále zdokonalujú. Jedným zo znakov tranzových stavov je zvýšená sugestibilita subjektu a amnézia, čo viedlo jednak k ich neustálemu skúmaniu a jednak k tomu, že niektoré invazívne techniky navodzovania tranzových stavov sa stali neodmysliteľnou súčasťou metód brainwashingu, či úmyselného štiepenia osobnosti. Tejto téme sa budem venovať v osobitnom článku.

V praxi sa stretáme často s tým, že  viaceré techniky navodzovania tranzu kumulujú a vrstvia, kôli rýchlejšiemu nástupu tranzu a dosiahnutiu väčšej tranzovej hĺbky. Napríklad v šamanizme alebo pri sledovaní masmédií.

Dôvodom, prečo sa zmieňujem o týchto technikách je, že ak uvažujeme o tranze vo všeobecnosti, ak uvažujeme nad kvalitatívnymi charakteristikami tranzu, stále ide o ten istý tranz, bez ohľadu na metódu jeho navodenia. Samozrejme, abstrahujeme od odlišností tranzových stavov, ktoré sú dané metodológiou ich indukovania.

Okrem hypnotickej indukcie, tranz možno navodiť takto:Zmena frekvencie dýchania

Hádam jednou z najjednoduchších spôsobov ako navodiť tranzový stav, je zmena frekvencie dýchania.
Krv obsahuje oxid uhličitý, ktorý je produktom bunkového metabolizmu. Podieľa sa aj na acidobázickej rovnováhe. Pri hyperventilácii dochádza k vzrastu pľúcnej ventilácie prehĺbením dýchania alebo zvýšením dychovej frekvencie. Oxid uhličitý sa uvoľňuje, pH krvi vzrastá a nastáva alkalóza.

Hyperventilácia je vo svojej podstate chemickou indukčnou technikou navodenia tranzu. Môžeme ju chápať aj ako metódu skrytej indukcie.
 Ak začnete dýchať tak rýchlo, ako je to len možné (hyperventilácia) v priebehu 2 – 4 minút sa dostaví stav plynnej alkalózy, v ktorom sa dostavia pocity závratu a konfúzie, teda zmätenosti. Automaticky nastupuje stav ľahkého tranzu. V tomto stave narastá sugestibilita. 

K hyperventilácii dochádza aj pri silnom dlhotrvajúcom plači. Hyperventilačná indukcia je kľúčom k Primárnej terapii Artura Janova.
Hyperventilácia je jedným z nosných prvkov metódy holotropného dýchania, ktorú postuloval Stanislav Gróf.

Zmeny frekvencie dýchania využívajú aj rôzne meditačné a mystické techniky. 

Na technike zmeny frekvencie dýchania konštituoval svoju metódu aj Dr. Konstantin Pavlovič Butejko, jeho metóda je známa ako Butejková metóda dýchania, ktorou sa s veľkým úspechom lieči astma. Butejko vychádza z predpokladu, že stav permanentnej hyperventilácie spôsobuje u ľudí astmu.
Normálne dýchanie predstavuje 8 až 10 nadýchnutí za minútu. Pričom pohybovať sa má nie hrudník, ale bránica.
Zaujímavé by bolo prehodnotiť závery jeho prác z pohľadu hypnózy a z hľadiska techník navodzovania hypnotického tranzu.
Rytmické zvukové sekvencie

Ďalšou veľmi starou a jednoduchou metódou navodzovania tranzu sú opakované rytmické zvukové frekvencie. Tranzove stavy su velmi casto a úzko spájané s rytmickou hudbou, s dôrazom na určitý rytmus. Dick Sutphen vo svojích prednáškach hovorí, že opakované rytmické bubnovanie najlepšie v rozmedzí 45 – 72 BPM, čo zodpovedá približne tepovej frekvencii ľudského srdca pôsobí na človeka veľmi hypnoticky. U väčšiny ľudí sa po krátkej dobe dostaví tranzový stav.

Navodzovanie tranzu rytmickým bubnovaním sprevádzaným spevom krátkych sekvencií je využívaný napríklad pri šamanizme. Tu je spravidla kombinovaný neraz s požitím alkoholu alebo fajčením omamných rastlín (mongolskí a sibírski šamani používajú na tento účel jalovec, pre jeho halucinogénne účinky)

Slová opakované v presných rytmických frekvenciách spôsobujú rovnaký efekt ako rytmické bubnovanie. Napríklad opakovanie mantier.

Csaba Szabó Ph.D. z Debrecínskej univerzity robil v roku 2004 výskum „efektov monotónneho bubnovania na subjektívnu skúsenosť a jednou z hypotéz, ktorú overoval, bola hypotéza o tom, že subjektívne zážitky účinkov bubnovania sú veľmi podobné alebo rovnaké ako pri tranze navodenom hypnózou.

Došiel k záverom, že subjekty, ktoré počúvali rytmické bubnovanie zažívali rovnako silné subjektívne tranzové stavy  ako keď boli uvedení do hypnózy. Vyhodnocovanie výsledkov prebiehalo pomocou metódy PSI - Phenomenology of Consciousness Inventory.
Bubnovanie ovplyvňuje subjektívnu skúsenosť cez asociácie, podobne ako sa to deje pri indirektívnych hypnotických indukčných technikách.
Sérum pravdy, barbituráty

Narkohypnóza je stav tranzu, navodený chemickou cestou, pomocou barbiturátov, označovaných aj ako hypnotiká.  Aplikujú sa orálne alebo injekčne. Spočiatku sa experimentovalo s rôznymi chemikáliami, no nakoniec sa výber zúžil na dve najčastejšie a najrýchlejšie pôsobiace látky  Sodium Pentothal a Sodium Amytal.


Charakteristické črty narkohypnózy sú:
  • Amnézia - zabudnutie
  • Imobilizácia - veľká dávka barbiturátov spôsobujú stav bezvedomia, v menších dávkach spôsobujú pohybovú diskoordináciu. 
  • Nútená  Indukcia tranzu -  subjekt nemôže odolať nástupu tranzu, akonáhle začne barbiturát pôsobiť v jeho krvnom riečišti. Tak isto nemôže samovolne vyjsť z tranzu tak, ako je to možné pri nenarkotických tranzových stavoch. 
  • Vysoká miera sugestibility - Po podaní indukčnej látky či už orálne alebo injekčne, dochádza veľmi rýchlo k eliminácii vedomia a vedomej kontroly.  Vedomie je udržiavané na veľmi nízkej úrovni. Dochádza k eliminácii sile vôle,  k eliminácii kritickej funkcie vedomia, ktoré pôsobia ako prirodzené ochranné filtre podvedomia. Nadrogovaný subjekt nejaví navonok  žiadne známky hypnózy, skôr sa javí ako spiaci, okrem extrémne vysokej miery nekritickej sugestibility na to, čo počuje počas spánku. Tento stav dáva možnosti manipulácie so subjektom a môže byť použitý ako tzv. tréningový stav, počas ktorého mu hypnotizér zadáva rôzne sugescie ohľadom opätovných vstupov do tranzu, ohľadom udržania si hlbokého tranzového stavu aj keď látka vyprchá a podobne.
  • Rýchlosť a spoľahlivosť  - jednou z hlavných výhod narkohypnózy  oproti  bežnej verbálnej hypnóze je rýchlosť a spoľahlivosť navodenia hlbokého tranzu.
  • Hĺbka hypnotického tranzu -  Pri hĺbke hypnotického tranzu všeobecne platí pravidlo, že s každou opakovanou hypnózou sa subjekt má tendenciu dostávať sa do tranzu rýchlejšie a jeho nasledujúcich tranzoch dosahuje väčšiu hĺbku. Keďže pri použití narkohypnózy subjekt vstupuje do hlbokých tranzov ihneď, dá sa tento efekt využiť ako prostriedok na prehlbovanie ďalších nasledujúcich tranzov a to aj za použitia verbálnych indukcií. Zvyšuje sa aj jeho hypnabilita.
  • Raport - počas hypnózy je veľmi dôležité, aby sa medzi hypnotizérom a hypnotizovaným udržiaval rapor. Ovšem tento môže byť pri klasickej, verbálnej hypnóze  narúšaný rôznymi vonkajšími vplyvmi okolia. V prípade narkohypnózy je raport veľmi intenzívny, bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie podmienky.  

Navodzovanie tranzu pomocou barbiturátov našlo svoje uplatnenie v technikách brainwashingu hlavne kôli rýchlosti a spoľahlivosti indukovania hlbokého tranzu a kôli vysokej miere sugestibility. Barbituráty sa používajú aj ako tzv. sérum pravdy.
Elektošok

Elektrošoky spôsobujú zvýšenú sugestibilitu a amnéziu. Dokonca retrospektívnu amnéziu. Kôli týmto efektom sú v cente záujmu výskumov na kontrolu mysle

Sugestibilita
Šok ako taký,  je induktívny, čiže navodzuje tranzový stav a teda zvyšuje sugestibilitu subjektu. Mierny elektrošok spôsobuje stav nazývaný elektronarkóza. Intenzívnejšie šoky spôsobujú navyše aj krče. Elektrošok je často označovaný ako ECT alebo ECS - elektoršoková terapia

Amnézia
Druhým efektom elektrošokov je fakt, že spôsobujú stratu pamäte počas elektrošokov alebo obdobia pár týždňov pred nimi.
Na dosiahnutie týchto efektov sú potrebné elektrošoky vyššej  intenzity. Elektrošoky, ktoré spôsobia kŕče majú zväčša dostatočnú intenzitu na to, aby spôsobili retrospektívnu amnéziu.

V pschiatrii sa elektrošoky používali na upokojenie silne maniackých pacientov.
Binaurálne frekvencie


Binaurálne frekvencie boli objavené v roku 1839 nemeckým výskumníkom H.W. Doveom. Ak človek počúva cez stereo slúchadlá dva tóny s veľmi podobnou frekvenciou, mozog z týchto dvoch frekvencií vykalkuluje tretiu frekvenciu, ich rozdiel, na ktorú sa naladí.

Rozdiel medzi počúvanými frekvenciami nesmie byť väčší ako 40 Hz. Výsledný tón, ktorý poslucháč počuje nie je skutočný, ale je to zvuk vytvorený mozgom. Ak napríklad budeme počúvať z jedného slúchadla tón s frekvenciou 495 Hz a z druhého 505 Hz, výsledkom je tón s frekvenciou 10 Hz. Proces kalkulácie výslednej frekvencie prebieha v mozgovom kmeni a odtiaľ sa šíri do ďalších častí mozgu. Mozgový kmeň v našom tele riadi okrem iného aj pozornosť, vedomie, naše reakcie na vzruchy a podnety z okolia, pocity, postoje a presvedčenia. Samotný mozog má svoju vlastnú frekvenciu, ktorú môžeme merať pomocou EEG.


Podľa toho poznáme päť druhov frekvenčných vĺn ľudského mozgu: alfa, beta, gama, delta a theta. Pri plnom vedomí vysiela mozog vlny beta. Alfa, delta a theta vlny predstavujú hlbokú relaxáciu, spánok, snívanie, tranz. Cieľom používania binaurálnych rytmov je naladiť mozog na tieto frekvencie, a tým dosiahnuť hlbokú relaxáciu. Ďalším dôležitým účinkom binaurálnych vĺn je zosynchronizovanie mozgu. Každá mozgová hemisféra riadi iné činnosti nášho tela. Do výpočtu výslednej frekvencie pri počúvaní binaurálnych rytmov sú zapojené súčasne, pracujú jednotne, synchronizovane a tento stimul navodzuje hlboký tranzový stav.

Binaurálne frekvencie sa môžu spájať so solfeggiho frekvenciami a subliminálnymi sugesciami.

Nepochybne existuje mnoho ďalších spôsobov ako u človeka navodiť tranzový stav. Stretávame sa s ním počas celej histórie ľudstva, pričom predstavuje veľmi zaujímavý element našej psychiky.Aké je miesto tranzu v našom živote?

Je to len evolučný defekt, alebo dáva človeku netušené možnosti, ako dospieť k plnohodnotnejšej sebarealizácii v živote?

Mal počas vývinu ľudstva nejaký hlbší význam, ktorý upadol do zabudnutia? Ak ano, tak prečo?

Alebo sa jeho pravý význam zahalil rúškom tajomstva kôli tzv. „vyšším cieľom“ ?


 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť